September 24, 2018, 12:07:50 PM

Author Topic: 9.15.12 Prairie Dirt Classic  (Read 1830 times)

Offline dotcomguy

 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 4667
 • * johnny5 *
9.15.12 Prairie Dirt Classic
« on: February 17, 2013, 01:03:13 AM »
Late Models

42 Late Models in Attendance
Fast Qualifier: 25 Jason Feger 12.568

Heat 1 (top 4)
 • 89 Daren Friedman (2)
 • 25 Jason Feger (4)
 • 1W Donny Walden (7)
 • 48 Tim Lance (6)
 • 27 Rodney Melvin (3)
 • B12 Kevin Weaver (1)
 • 38C John Gardner Jr. (10)
 • 77M Jay Morris (8)
 • 7 Jay Sparks (5)
 • 0 Richie Hedrick (9)
 • D2 Snooky Dehm (11)

Heat 2 (top 4)
 • 75 Billy Drake (1)
 • 89 Mike Spatola (2)
 • 9D Dan Flessner (3)
 • 21K Kyle Logue (5)
 • 99JR Frank Heckenast Jr. (4)
 • 42 McKay Wenger (10)
 • 27 Tanner English (9)
 • 51 Matt Furman (6)
 • B97 Marvin Burton (11)
 • 34 Alan Vochaska (7)
 • 5 Brian Dunn (8)

Heat 3 (top 4)
 • 10 Scott Schmitt (2)
 • 24 Ryan Unzicker (3)
 • 35 Derek Chandler (4)
 • 32 Bobby Pierce (1)
 • 21B Rich Bell (6)
 • 116 Torin Mettille (9)
 • 4 Mike Mullvain (7)
 • 33 Bill Hough (10)
 • 25 Steve Lance Jr. (8)
 • 18 Shannon Babb (5)

Heat 4 (top 4)
 • 94 Wes Steidinger (2)
 • 3S Brian Shirley (5)
 • Z Joe Harlan (1)
 • 9 Eric Smith (3)
 • 95 Aaron Ricketts (6)
 • 74 Russ Adams (9)
 • K9 Mike Glynn (7)
 • 32 Jason Jaggers (8)
 • 16 Shane Allen (10)
 • 83 Scott Bull (4)

Semi Feature 1 (top 2)
 • 21B Rich Bell (2)
 • B12 Kevin Weaver (3)
 • 83 Scott Bull (11) Prov.
 • 99JR Frank Heckenast Jr. (1)
 • 27 Tanner English (6)
 • 51 Matt Furman (7)
 • 74 Russ Adams (4)
 • 4 Mike Mullvain (5)
 • 16 Shane Allen (10)
 • 5 Brian Dunn (13)
 • 32 Jason Jaggers (8)
 • 7 Jay Sparks (9)
 • 34 Alan Vochaska (12)

Semi Feature 2 (top 2)
 • 116 Torin Mettille (3)
 • 42 McKay Wenger (4)
 • 27 Rodney Melvin (1)
 • 25 Steve Lance Jr. (9)
 • K9 Mike Glynn (5)
 • 0 Richie Hedrick (12)
 • 33 Bill Hough (8)
 • B97 Marvin Burton (10)
 • 38C John Gardner Jr. (6)
 • D2 Snooky Dehm (13)
 • 95 Aaron Ricketts (2)
 • 77M Jay Morris (7)
 • 18 Shannon Babb (11) Prov.

Feature ($10,000 to win, 60 laps)
 • 25 Jason Feger (5)
 • 21K Kyle Logue (15)
 • 83 Scott Bull (21)
 • 116 Torin Mettille (18)
 • 89 Mike Spatola (7)
 • 3S Brian Shirley (8)
 • 32 Bobby Pierce (14)
 • 1W Donny Walden (12)
 • 42 McKay Wenger (20)
 • 48 Tim Lance (16)
 • 9 Eric Smith (13)
 • 21B Rich Bell (17)
 • 89 Daren Friedman (1)
 • 75 Billy Drake (4)
 • 35 Derek Chandler (9)
 • B12 Kevin Weaver (19)
 • 24 Ryan Unzicker (6)
 • 10 Scott Schmitt (2)
 • 94 Wes Steidinger (3)
 • Z Joe Harlan (11)
 • 9D Dan Flessner (10)
 • 18 Shannon Babb (22)

Hard Charger
83 Scott Bull (+18)

Qualifying Lap Times
 • 12.568 - 25 Jason Feger
 • 12.668 - 99JR Frank Heckenast Jr.
 • 12.681 - 35 Derek Chandler
 • 12.685 - 83 Scott Bull
 • 12.720 - 27 Rodney Melvin
 • 12.768 - 9D Dan Flessner
 • 12.825 - 24 Ryan Unzicker
 • 12.830 - 9 Eric Smith
 • 12.840 - 89 Daren Friedman
 • 12.855 - 89 Mike Spatola
 • 12.873 - 10 Scott Schmitt
 • 12.890 - 94 Wes Steidinger
 • 12.891 - B12 Kevin Weaver
 • 12.891 - 75 Billy Drake
 • 12.898 - 32 Bobby Pierce
 • 12.935 - Z Joe Harlan
 • 12.976 - 7 Jay Sparks
 • 12.982 - 21K Kyle Logue
 • 12.985 - 18 Shannon Babb
 • 13.025 - 3S Brian Shirley
 • 13.036 - 48 Tim Lance
 • 13.042 - 51 Matt Furman
 • 13.044 - 21B Rich Bell
 • 13.049 - 95 Aaron Ricketts
 • 13.050 - 1W Donny Walden
 • 13.070 - 34 Alan Vochaska
 • 13.126 - 4 Mike Mullvain
 • 13.130 - K9 Mike Glynn
 • 13.133 - 77M Jay Morris
 • 13.305 - 5 Brian Dunn
 • 13.310 - 25 Steve Lance Jr.
 • 13.396 - 32 Jason Jaggers
 • 13.413 - 0 Richie Hedrick
 • 13.430 - 27 Tanner English
 • 13.484 - 116 Torin Mettille
 • 13.780 - 74 Russ Adams
 • 13.795 - 38C John Gardner Jr.
 • 13.822 - 42 McKay Wenger
 • 13.873 - 33 Bill Hough
 • 13.972 - 16 Shane Allen
 • 14.270 - D2 Snooky Dehm
 • 14.817 - B97 Marvin Burton


Modifieds

30 Modifieds in Attendance
Fast Qualifier: 99 Brandon Maciejewski 13.818

Heat 1 (top 4)
 • 4 Jeb Friedman (2)
 • 69 Jim Farris (1)
 • 93 Matt Werner (6)
 • 12 Jeff Curl (3)
 • 0 Brad Crosby (5)
 • 99 Brandon Maciejewski (4)
 • 67R Richie Rich (7)
 • 15V Brennan Compton (8)

Heat 2 (top 4)
 • 67 Chris Gaither (1)
 • 3L Jeff Leka (3)
 • 26D Derick Doerr (5)
 • 39W Nick Wallrich (7)
 • 09 Cullen Breeden (2)
 • 22 Allen Line (8)
 • 80 Richie Dawson (6)
 • D1 Lance Dehm (4)

Heat 3 (top 4)
 • 32Z Nate Zimmer (1)
 • 66 Phil Line (2)
 • 99C Jared Cagley (4)
 • 21JR Justin McCoy (3)
 • 62 Randy Shuman (5)
 • R0 Rory Overmyer (7)
 • 12 Tim Bohm (6)

Heat 4 (top 4)
 • 32D Tommy Duncan (2)
 • 21D Danny Schwartz (4)
 • 05 Steven Brooks (1)
 • 22S Chad Kinder (3)
 • 39 Kevin Gummere (6)
 • 32S Sam Ball (7)
 • 55 Jeff Sparks (5)

Semi Feature 1 (top 2)
 • 99 Brandon Maciejewski (3)
 • 09 Cullen Breeden (1)
 • 32S Sam Ball (4)
 • 62 Randy Shuman (2)
 • 55 Jeff Sparks (5)
 • 12 Tim Bohm (6)
 • D1 Lance Dehm (7) Prov.

Semi Feature 2 (top 2)
 • 39 Kevin Gummere (2)
 • 80 Richie Dawson (5)
 • 22 Allen Line (4)
 • R0 Rory Overmyer (3)
 • 0 Brad Crosby (1) Prov.
 • 67R Richie Rich (6)
 • 15V Brennan Compton (7)

Feature ($3,000 to win, 30 laps)
 • 3L Jeff Leka (6)
 • 4 Jeb Friedman (1)
 • 12 Jeff Curl (13)
 • D1 Lance Dehm (21)
 • 21D Danny Schwartz (5)
 • 66 Phil Line (7)
 • 05 Steven Brooks (10)
 • 99C Jared Cagley (9)
 • 93 Matt Werner (12)
 • 39 Kevin Gummere (18)
 • 21JR Justin McCoy (14)
 • 39W Nick Wallrich (16)
 • 67 Chris Gaither (3)
 • 0 Brad Crosby (22)
 • 80 Richie Dawson (20)
 • 69 Jim Farris (8)
 • 09 Cullen Breeden (19)
 • 99 Brandon Maciejewski (17)
 • 32D Tommy Duncan (2)
 • 32Z Nate Zimmer (4)
 • 26D Derick Doerr (11)
 • 22S Chad Kinder (15)

Hard Charger
D1 Lance Dehm (+17)

Qualifying Lap Times
 • 13.818 - 99 Brandon Maciejewski
 • 13.828 - D1 Lance Dehm
 • 13.995 - 99C Jared Cagley
 • 14.085 - 21D Danny Schwartz
 • 14.156 - 12 Jeff Curl
 • 14.158 - 3L Jeff Leka
 • 14.185 - 21JR Justin McCoy
 • 14.218 - 22S Chad Kinder
 • 14.240 - 4 Jeb Friedman
 • 14.255 - 09 Cullen Breeden
 • 14.278 - 66 Phil Line
 • 14.296 - 32D Tommy Duncan
 • 14.345 - 69 Jim Farris
 • 14.390 - 67 Chris Gaither
 • 14.429 - 32Z Nate Zimmer
 • 14.431 - 05 Steven Brooks
 • 14.475 - 0 Brad Crosby
 • 14.531 - 26D Derick Doerr
 • 14.545 - 62 Randy Shuman
 • 14.582 - 55 Jeff Sparks
 • 14.656 - 93 Matt Werner
 • 14.726 - 80 Richie Dawson
 • 14.763 - 12 Tim Bohm
 • 14.789 - 39 Kevin Gummere
 • 14.889 - 67R Richie Rich
 • 14.920 - 39W Nick Wallrich
 • 15.035 - R0 Rory Overmyer
 • 15.297 - 32S Sam Ball
 • 15.645 - 15V Brennan Compton
 • 15.720 - 22 Allen Line


Street Stocks

18 Street Stocks in Attendance

Heat 1
 • 96M Mike McKinney (4)
 • 90 Paul Westermeyer (2)
 • 11 Jeff Semmens (6)
 • 66 Richard Craven (3)
 • V17 Darrin Kohler (7)
 • 61 Curtis Radke (5)
 • 75 Jeremy Scher (1)
 • 46 Eric Wilson (8)
 • 155 A.J. Meiferdt (9)

Heat 2
 • 23T Rick Thomas (4)
 • 18 Travis Johnson (3)
 • 25 Greg Osman (5)
 • 99 Jason Maier (9)
 • 7 Matt Maier (7)
 • 15G Eric Gaus (8)
 • V27 Don Hilleary (1)
 • 19E Terry Miller (6)
 • 16 Robert Turner (2)

Feature
 • 96M Mike McKinney (1)
 • 23T Rick Thomas (2)
 • 11 Jeff Semmens (5)
 • V17 Darrin Kohler (9)
 • 99 Jason Maier (8)
 • 25 Greg Osman (6)
 • 7 Matt Maier (10)
 • V27 Don Hilleary (14)
 • 18 Travis Johnson (4)
 • 75 Jeremy Scher (13)
 • 16 Robert Turner (17)
 • 15G Eric Gaus (12)
 • 90 Paul Westermeyer (3)
 • 66 Richard Craven (7)
 • 155 A.J. Meiferdt (16)
 • 61 Curtis Radke (11)
 • 46 Eric Wilson (15)

Hard Charger
V27 Don Hilleary (+6)

www.fairburyspeedway.com | www.fairburyspeedway.com/forum